Privacy Statement

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 360 product fotografie BV h.o.d.n. Stukjedesign en nader te noemen Stukje Design is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan De Buorren 5 te Lekkum. Telefonisch kunt u ons bereiken op 0582011 977, per e-mail via info@stukjedesign.nl

Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Stukje Design persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Stukje Design.

Dit Privacy Statement is van toepassing op:

 • cliënten van Stukje Design
 • potentiële cliënten met wie Stukje Design contact heeft gelegd of wil leggen
 • bezoekers van de website van Stukje Design
 • ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Stukje Design
 • alle andere personen die contact opnemen met Stukje Design of van wie Stukje Design Persoonsgegevens verwerkt

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten geldt niet dit Privacy Statement, echt deze partijen zijn in dit kader er wel aan gebonden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan uit:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Internetbrowser
 • Apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op dezewebsite aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals zakelijke Social Media platforms.

Persoonsgegevens door u verstrekt:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw opdracht
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren
 • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

 • IP-adres
 • uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd
 • of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betrefffende social media platforms. Evenmin is Stukje Design verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij zetten ze voor u op een rij:

Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van webdiensten, webdesign diensten door onze personeelsleden en door hen ingeschakelde hulppersonen.

Indien u een opdracht verleent aan Stukje Design, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten.

Het onderhouden van contact met u.

Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.

Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.

Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens. Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel zouden willen aanleggen, zullen wij daarvoor uw voorafgaande toestemming vragen. Indien u later deze toestemming zou willen intrekken, is dat altijd mogelijk.

Hoe bewaren en beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij zien veiligheid als één van onze speerpunten bij de diensten die wij leveren. Als het gaat om het bewaren en beveiligen van uw persoonsgegevens passen wij al onze, zowel technische als algemene, kennis toe om dit zo goed mogelijk te waarborgen. Zo hebben wij de volgende maatregelen getroffen:

Het klantensysteem waarin wij uw persoonsgegevens bewaren is:

 • Versleuteld met encryptie
 • Beveiligd zodat alleen specifieke IP-adressen toegang hebben tot deze omgeving
 • Alleen toegankelijk met gebruikersnaam en wachtwoord van totaal 32 tekens, symbolen, cijfers, hoofd- en kleine letters
 • TLS beveiligd
 • Opgedeeld in verschillende niveaus zodat alleen personeelsleden die daadwerkelijk gebruikmaken van uw gegevens hierbij kunnen. 

Daarnaast treffen wij nog een aantal overige beveiligingsmaatregelen. Deze bestaan uit:

 • Het niet opslaan van persoonsgegevens op USB sticks of externe harde schijven om het verlies en daarmee een mogelijk datalek tegen te gaan
 • Het gebruiken van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, zowel op serverniveau als op onze werkcomputers
 • Het hanteren van een geheimhoudingsverklaring bij al onze personeelsleden 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en bewaren deze niet langer dan nodig is voor de bovengenoemde doeleinden. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen, na beëindiging van de opdracht, voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia– 1 jaar 
 • Adres– 1 jaar
 • Telefoonnummer– 1 jaar
 • E-mailadres– 1 jaar
 • IP-adres – 1 jaar

Het bewaartermijn voor deze persoonsgegevens vernieuwd zich automatisch wanneer wij werkzaamheden gerelateerd aan een project voor deze persoon uitvoeren. Wanneer wij deze gegevens 1 jaar na beëindiging van een opdracht niet gebruikt hebben, dan zullen wij deze gegevens verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via juridisch@stukjedesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookiebeleid

Stukje Design gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stukje Design  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Stukje Design heeft Google Analytics standaard privacyvriendelijk ingesteld, tenzij wij toestemming hebben, door:

 • De laatste 3 cijfers van uw IP-adres te verbergen door de code "{ 'anonymize_ip': true }" toe te voegen bij de trackingscode
 • Het delen van gegevens uit te zetten
 • Geen User ID's te gebruiken waarmee betrokkenheidsgegevens van verschillende apparaten en meerdere sessies te koppelen zijn, zodat te zien is hoe gebruikers gedurende een langere periode met onze content omgaan
 • Geen gebruik te maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

De volgende gegevens analyseren wij:

Interactiegegevens:Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Stukje Design en u. Bijvoorbeeld over uw gebruik van onze website of ondersteunde applicaties. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak er contact is tussen Stukje Design en u.

Gedragsgegevens:Persoonsgegevens die Stukje Design verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd. Maar ook via gevoerde inbound telefoongesprekken en e-mail contact met onze medewerkers. Informatie verkregen via trackingcookies, verzamelen en gebruiken wij alleen met uw toestemming, die u altijd weer kunt intrekken.

Het uitvoeren en analyseren van cliënt tevredenheidsonderzoeken.

Soms vragen wij cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door middel van een online vragenlijst. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan ieder cliënttevredenheidsonderzoek ontvangt u nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop wij met de verkregen informatie omgaan.

 • Het verbeteren en beveiligen van onze website www.stukjedesign.nl.
 • Het maken van gebruikersstatistieken.

De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming
 • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • In verband met een gerechtvaardigd belang

Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgronden waar Stukje Design zich op baseert zijn:

Toestemming 

Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst 

Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Wettelijke verplichting 

Een ondernemer is op grond van de Wet verplicht bepaalde persoonsgegevens op te nemen in een zijn database , zoals naam, voornamen, plaats, adres, woonplaats van de opdrachtgever.

Gerechtvaardigd belang 

Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor seminars en events.

Verwerkers

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met de volgende partijen:

 • Mailchimp– Voor het versturen van onze nieuwsbrieven.
 • Google – Voor het analyseren en optimaliseren van onze website en voor de behandeling van e-mails.
 • Cashweb – Voor het versturen van facturen over de door ons uitgevoerde werkzaamheden.
 • Xynta – Voor het hosten van websites en domeinnamen.
 • Byte – Voor het hosten van websites en domeinnamen.

Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw opdracht. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:

 • Bij de behandeling van een opdracht kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te delen.
 • Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.
 • Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. U kunt altijd uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via 058- 2011 997 of juridisch@stukjedesign.nl. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek.

Klachten?

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar juridisch@stukjedesign.nl of te bellen met 058-2011 997 Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.